Aorora Board of Directors 2017

buy etoposide scotland

buy inhaler budesonide online uk

 

Honorary Co-Chairman

Masashi Sada

 

Board of Govenenors

George Sugimoto

Sakae Aratani

Kaoru & Yoshie Hayama

 

Board of Trustees

Yuichi Takani

Andy Takani

Chairman

Yoshihiko Masuda

 

Founder & President

Akiko Agishi

 

1st Vice President

Hiroshi Sumiyama

 

2st Vice President

Jeff Yamazaki

 

Treasurer

Yoshiharu Hamano

 

Board of Directors

Yuma Asakura

Hiroko Kataoka

Janet LeBlanc

Saburo Matsumoto

Ben Nonaka

Hitomi Nonaka

Yoko Pusavat

 

Advisory Board

Toshio Handa

Lois Ito

Rinban Noriaki Ito

Seiichi Makino

Laurel Rasplica Rodd
Testo Saito

Yoko Sugi

Tadaharu Taguchi

Hayahiko Takase

Kaori Nara Turner

Tatsuhiko Wakao

Freda Yoshioka

 

Counsel

Chaney Sheffield

 

Certified Public Accountant

Paul Shishima